लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५२०७-१५२११/०७४-७५ (आ.प्र./खुला/समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा. प. अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) सिनियर गेम स्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ति परीक्षण परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन