लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाको संयुक्त र एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन मार्फत दरखास्त फारम भरी स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन