आयोगको वि.न.१६६९३/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल व्यवस्थापिका संसद, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन