लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल कृषि सेवाका मत्स्य र भेटेरिनरी समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको एकीकृत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन