लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौकाे वि. नं. १६६९६-१६७०२/०७८-७९ (खुला तथा समाबेशी) संयुक्त र एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षा केन्द्र खोटाङ, दिक्तेल राखी दरखास्त फारम स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन