लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17254-17267/079-80 (खुला/समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह तर्फ जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर, वि.एण्ड आ., हाइड्रोलोजी उपसमूहको इञ्जिनियर, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन