लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको विज्ञापन नं. १५३५१/०८०-८१ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा जुम्ला तथा डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन