लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयकाे वि. नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला/समाबेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको काठमाडौ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथमचरणकाे लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन