लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७, विभिन्न सेवा समूह, शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) वा सो सरह पदमा पोखरा र बाग्लुङ परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणमा उतिर्ण उम्मेदवारहरुको द्रितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन