लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयकाे विभिन्न वि.नं., सेवा, समूह, उपसमूह अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहका विभिन्न पदको परीक्षा केन्द्र खोटाङ, दिक्तेल राखी दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन