लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला,समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको बुटवल र दाङ परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उतीर्ण हुने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन