लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८,नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्रबाट उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लागि द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन