लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुल्ला,समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन