लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५७०६/०८०-८१ (आ.प्र.), रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन