सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि oneline दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका बि.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७,खुला/समावेशी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन