लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७२-१४८७३/०७७-७८,हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको लागि डोल्पा र हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन