रा.प. प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 16651-57/075-76 रा.प. प्रथम श्रेणी, सह-सचिव वा सो सरह, वि.नं. 16658-73/075-76, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उप-सचिव वा सो सरह तथा वि.नं. 17151/075-76 रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन