लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०७/०७६-७७, (खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन