लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तर्फका विभिन्न विज्ञापन, सेवा, समूह, उपसमूह तथा प्राविधिक सहायक, हेल्थ असिष्टेण्ट र कम्प्युटर अपरेटर पदहरुको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन मार्फत दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन