लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16681-16686/075-76, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा राख्ने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन