मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको आ.प्र. तर्फ वि.नं. १०६०२, १०६०३, विभिन्न सेवा समूहको प्रथम र द्वितीय पत्र र खुला/समावेशी तर्फ वि.नं. १०६०४-१०६०८/७४-७५ संयुक्त तथा एकिकृत सेवा समूहको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन