लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८८-१६६९४, (खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक), न्याय सेवा (खुला तथा समावेशी) पदको बुटवल केन्द्र राखि अनलाइन फाराम भरी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन