लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६७१३/०७९-८० (आ.प्र.), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन