Warning: session_start(): open(/opt/remi/php55/root/var/lib/php/session/sess_24st8ia9011k44ocpnkn0dv1e6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/index.php on line 2
Public Service Commission

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०१५/०७६-७७ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल एण्ड टेलिकम्युनिकेशन समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक्स पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन