लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको बिज्ञापन नं १२८५२-१२८५८/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) संयुक्त र एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी Online मार्फत दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन