लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र पदको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन