लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६८९-१६६९५/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन