जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने विभिन्न सेवा, समूहका रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक), पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन