लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने विज्ञापन नं. १३०१०/०७७-७८(महिला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, प्राविधिक सहायक पदको Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन