लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयवाट संचालन गरिने रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) का विभिन्न विज्ञापन नम्बर, सेवा, समूहका विभिन्न पदहरुको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्विकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन