लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२७-१७३३२/०७९-८० (खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण र अंग्रेजी उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक र प्राविधिक अधिकृत पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन