लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखि Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन