लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा, इलाम र खोटाङ्ग राखी द्वितीय चरणमा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन