लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाण्डौंको वि.नं. १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन