लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/२०७७-७८ (खुला र समावेशी) संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी मिति २०७८/०४/३० गते सञ्चालित प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरण (द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र)को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन