केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75, (खुला तथा समावेशी) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन