Warning: session_start(): open(/opt/remi/php55/root/var/lib/php/session/sess_kn1r9j2v478u9h2dr1b7g3gn81, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/index.php on line 2
Public Service Commission

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०१६/०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन