लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16686-16692/076-77,नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदका लागि दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन