लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५४- १६३५९/०७७-७८ (आ.प्र./ खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(प्रा.) सिनियर गेमस्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन