लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६३०३-१६३०७/२०७५-७६ (खुला र समावेशी) न्याय सेवा,न्याय /सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं.दितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह, पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखीत परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन