लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०२६/०७६-७७ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, केमेष्ट्री समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन