लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16695-16701/077-78,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा सुर्खेत र जुम्ला परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरण उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन