लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३११-१७३१८/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण र अंग्रेजी उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक/प्राविधिक अधिकृत पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन