लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय राजपुर, डोटीको विज्ञापन नं.१५७०२-१५७०६/०७७/७८(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक) ना.सु.वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको (द्वितीय र त्रृतीय पत्र)परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन