लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०९/०७७-७८ (आन्तरिक प्रतियोगिता), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन