लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६९६-१६७०२/०७८-७९(खुला, समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदका लागि महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन मार्फत दरखास्त स्वीकृत भएका र केन्द्र परिवर्तन गरी महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखेका सम्पूर्ण उम्मेद्‌वारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन