लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको आ.व.२०७८-७९ मा विज्ञापन भएका रा.प. अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरु प्राविधिक सहायक, पशु सेवा प्राविधिक, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल सव-इञ्जिनियर, मौसम विज्ञान सहायक, पुस्तकालय सहायक र सिनियर मेकानिक्स का लागि हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन