लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको आ.व.२०७८-७९ मा विज्ञापन भएका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), ( पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, प्राविधिक सहायक (शिक्षा), इलेक्ट्रिसियन) पदहरुमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन