लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौकाे वि. नं. १६६८१-१६६८६/०७५-०७६(खुला/समाबेशी) संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फारम स्वीकृत गराउनु हुने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन