लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०७/०७५-७६ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन